ÄMBETSBEVIS BESTÄLLS FRÅN CENTRALREGISTER

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ elektroniskt via centralregistrets hemsida: www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/centralregistret

Per telefon till nummer: 040 3100 490

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

 

ANDAKTER OCH GUDSTJÄNSTER PÅ NÄTET

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.

I OROLIGA TIDER

Mediernas rapportering om coronaviruset går på högvarv. I Finland är situationen någorlunda under kontroll, beredskapen är god och de flesta av oss kan räkna med att om vi insjuknar blir det ganska lindrigt. Ändå kan det kännas som att vardagen har blivit lite mera otrygg och vi oroar oss kanske för nedstängda samhällsfunktioner och ekonomiska följder.

En vän på facebook delade denna dikt, som jag översatte till svenska och modifierade en aning:

Nu startar insamlingen GEMENSAMT ANSVAR 2020

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda i Finland och utomlands oberoende av deras härkomst, religion eller politiska övertygelse. Gemensamt Ansvar 2020 utför förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra, mår också barnet bra, men om föräldern är ensam, stressad och saknar socialt stöd utgör det en riskfaktor för barnets utveckling. Utomlands är det livsviktigt att föräldrar och familjer får mångsidig hjälp, till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och i flyktingläger.

Den andel av intäkterna som stannar i FINLAND används dels för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder, där Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen är nationella samarbetspartner, och dels för de lokala församlingarnas familjearbete. Exempel på konkret hjälp kan vara kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer.

UTOMLANDS används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. I år används insamlingsmedlen i synnerhet för utbildning av kvinnor och mammor i syfte att förbättra deras möjligheter att försörja sig. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

INBETALNINGSUPPGIFTER

  • Kontonummer: FI82 4055 0010 4148 41

  • Referensnummer: 305598 (OBS! Uppge referensnummer!)

  • MobilePay: 95518

 

NY GUDSTJÄNSTTID: KL. 12.00

Gudstjänsttiden i Petalax församling ändras tillfälligt från kl. 11 till kl. 12 under en prövotid från 1.2 till 31.7.2020.

Då Mats Björklund slutade minskade antalet präster från fyra till tre i Malax kyrkliga samfällighet som helhet. Dessutom är kyrkoherden för tillfället gemensam för Petalax, Bergö och Malax församlingar, samtidigt som församlingspastorn är alterneringsledig. Därför har församlingsrådet i Petalax beslutat att koordinera gudstjänsttiderna i församlingarna så att en präst vid behov ska kunna hålla alla tre gudstjänster i samfällighetens församlingar under samma söndag. Gudstjänsttiden i Malax församling är kl. 10 och i Bergö församling kl. 14.

ALTERNERINGSLEDIG FÖRSAMLINGSPASTOR

Församlingspastor Cay-Håkan Englund är alterneringsledig under tiden 1.2.2020-31.7.2010.

PREDIKOBITRÄDE I FÖRSAMLINGEN

Under Cay-Håkan Englunds alterneringsledighet är teologen och musikern Frank Isaksson anställd som predikobiträde. Han kommer bland annat att hålla gudstjänster och andakter.