Ta kontakt!

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något eller har förslag som du vill att vi ska beakta.

Tf. kyrkoherde Tomi Tornberg:

tomi.tornberg@evl.fi

050 559 7757

Församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige

En kyrklig samfällighet består av flera församlingar. Petalax församling är en del av Malax kyrkliga samfällighet. 

I en kyrklig samfällighet fattar gemensamma kyrkofullmäktige de högsta besluten. De förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige väljs i församlingsvalet och beslutar om riktlinjer för församlingarnas verksamhet och ekonomi, om kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Det leder tillsammans med kyrkoherden församlingens verksamhet, främjar det andliga livet och besluter om de medel som tilldelats församlingen.

Nuvarande gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd är valda för perioden 2019-2022.

 

Ärenden som du vill att församlingsrådet ska behandla lämnas in skriftligt till:

Församlingsrådet

Petalax församling

Petalax kyrktået 12

66240 PETALAX