Begravning

När någon har avlidit skall någon av de närmast anhöriga kontakta pastorskansliet, församlingssekreterare Johanna Granlund 06-3470274, 050-5837353 (må-on kl. 10-13).

Kansliet ger hjälp och närmare information bl.a. om följande (se ytterligare information nedan):

 • Gravplats
 • Själaringning
 • Bårhus
 • Präst och kantor
 • Jordfästningsakt
 • Gravläggning
 • Servering och minnesstund
 • Tacksägelse och bön i gudstjänsten

 

Gravplats

 • Församlingen är skyldig att för samma pris sälja gravplats till en avliden kommuninvånare oberoende av församlingstillhörighet.
 • En grav är i familjens eller släktens ägo i 25 år räknat får inköpsdagen, varefter den kan inlösas på nytt.
 • Gravrätten innehas i första hand av den avlidnes efterlevande änka eller änkling, därefter av de närmaste arvingarna.
 • En gravplats kan användas på nytt efter 20 år.
 • Församlingen sköter gravgrävningen mot fastställd avgift.
 • Bäst kännedom om gravgården har vaktmästare Marléne Ståhl, 050-4499606  och församlingssekreterare Johanna Granlund 06-3470274, 050-5837353
 • Anhöriga kan ingå gravskötselavtal med församlingen.

 

Själaringning

 • För en församlingsmedlem skall själaringning ske. Själaringningen är en hedersbevisning för den avlidne och en uppmaning till församlingen att be för dem som drabbats av sorg.
 • Själaringningen skedde av gammalt på morgonen dagen efter dödsfallet. Numera sker den ofta i samband med att kistan förs till församlingens bårhus. Tradition och praxis avviker något i de olika församlingsdelarna.

 

Bårhus

 • Bårhuset finns bakom kyrkan och är helt nytt. Byggåret är 2013.

 

Präst och kantor

 • Kansliet kan ge upplysningar om vilka präster som är tillgängliga för den begravningsdag som de anhöriga önskar.
 • Kontakta prästen och kantorn så fort som möjligt. Vanligen bestäms en tid då man träffas och diskuterar begravningen.

 

Jordfästningsakten

 • Jordfästningen är en kyrklig förrättning som utförs enligt de direktiv som finns i handboken för förrättningar. Jordfästning av en församlingsmedlem skall förrättas av en präst inom kyrkan.
 • Anhöriga kan gärna ge förslag och framställa önskemål angående jordfästningens psalmer och musik, samt angående annan utformning av jordfästningen.
 • Kistan bärs in i kyrkan enligt de direktiv som anlitad begravningsentreprenör och kyrkvaktmästare på platsen ger.
 • Anhöriga sitter i allmänhet på de första bänkarna.
 • För blommor och kransar finns särskilda hyllor och ställningar, där dessa gärna kan förvaras fram till att blomsternedläggningen skall ske.
 • Nedläggningen av blommor vid kistan sker antingen i början av förrättningen eller i slutet.
 • Jordfästningen sker enligt följande:
  Alternativ A: Psalm – Ev. inledande minnesord av prästen – Blomsternedläggning – Ev. sång eller/och psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bärs ut.
  Alternativ B: Psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång – Blomsternedläggning – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bär ut.
 • Ifall den avlidne skall kremeras blir ofta kistan kvar i kyrkan, medan blommorna förs till den tilltänkta gravplatsen.
 • När kistan förs till graven rings det i kyrkklockorna. Ringningen avslutas när kistan sänkts i graven.

 

Gravläggning

 • Kistan förs och bärs till gravplatsen enligt de anvisningar som gravgårdspersonalen ger. Kistan förs och bärs med fotändan framåt.
 • Vid graven sänks kistan ned i graven, varefter gravlocket läggs på. Gravlocket kan om man vill täckas med granris (anskaffas av anhöriga). Blombuketterna läggs på. Därefter sjungs i allmänhet en psalm, vanligtvis Uti din nåd Psb 378 och Härlig är jorden Psb 31. Gravläggningen kan avslutas med bön av prästen, samt med en inbjudan till serveringen och minnesstunden, gärna framförd av någon anhörig.
 • Enligt gammal sed tar männen av sig huvudbonaden då kistan sänks i graven.

 

Servering och minnesstund

 • Minnesstunden kan planeras av de anhöriga, gärna i samarbete med präst och kantor.
 • Framme i salen kan gärna ett fotografi av den avlidna ställas fram. Kom ihåg att ta vara på fotografiet (och kondoleanserna) efter minnesstunden.
 • En traditionell minnesstund innehåller psalmsång (3 psalmer), uppläsning av kondoleanserna (inbetalningar och blommor till hemmen), ordet fritt samt bön och andakt av prästen. Sång- och musikinslag kan ingå.
 • I något skede av minnesstunden kan gärna någon anhörig tacka dem som mött upp att följa den avlidna till graven.

 

Tacksägelse och bön i söndagens gudstjänst

 • I söndagens gudstjänst efter begravningen tackar vi för den avlidna och ber vi för de anhöriga. Tacksägelsen och bönen sker i allmänhet i den kyrka där jordfästningen skett. Praxis är något olika i de olika kyrkorna. Särskilda önskemål av anhöriga kan beaktas.
Begravningsbild